זכאות לתואר

תלמיד מחקר, שעבודת הדוקטור שלו אושרה על ידי הרשות לתלמיד מחקר, ייחשב זכאי לתואר דוקטור ויקבל אישור על כך סמוך לאחר אישורה של העבודה.

תאריך הזכאות לתואר הוא תאריך אישורה של העבודה. תאריך זה מצוין על גבי אישור הזכאות.

טקס הענקת תעודות התואר מתקיים אחת לשנה, בדרך כלל בחודש יוני, כחלק מאירועי התכנסותו של חבר הנאמנים של האוניברסיטה. מחזור המסיימים בטקס הם תלמידי המחקר, שעבודותיהם אושרו במהלך השנה, מאז נסגרה רשימת המסיימים לטקס קודם ועד מועד סגירת הרשימה לטקס הנוכחי.

תלמידי המחקר ואורחיהם מוזמנים אל הטקס. המשתתפים בטקס יקבלו את תעודתם מידי נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה ודיקן הפקולטה בה למדו.

תלמידים, שנבצר מהם להשתתף בטקס, יוכלו לקבל את התעודה במשרדי הרשות החל מימים ספורים לאחר הטקס באופן אישי או על ידי מי שייפו את כוחו בכתב לקבל את התעודה עבורם.

כשבועיים לאחר הטקס יישלחו התעודות, שטרם נלקחו, בדואר לכתובת שמסר התלמיד בעת הגשתה של עבודת הדוקטור.

 

איתור בוגרים

תמונות מטקס הענקת תעודות התואר

דוקטורט מא' ועד ת'
doctorat-7