לימודי השלמה

תלמיד דוקטורט חייב, בנוסף לכתיבת המחקר, להשתתף בפעילות לימודית, בהיקף של 12 נ"ז לפחות, להלן "לימודי השלמה". תכנית לימודי ההשלמה תאושר על ידי הוועדה המלווה בעת אישור הצעת המחקר ותועבר לרשות לתלמידי מחקר.     תלמיד יכול להתחיל להשתתף בקורסים עוד לפני אישור הוועדה המלווה, באישור המדריך, אך עליו להביא בחשבון כי הוועדה לא בהכרח תאשר כל קורס שנלמד במהלך שלב א'. תלמיד מחקר הלומד בקורס יידרש לעמוד בכל החובות המוטלות על תלמידי אותו הקורס.  תלמיד מחקר יוכל ללמוד קורס/ים גם במוסד אקדמי אחר, בהיקף שלא עולה על 4 נ"ז. השתתפות בכינוסים (סבילה או פעילה) לא תוכר במסגרת לימודי ההשלמה.

על תלמיד המחקר לסיים את לימודי ההשלמה לא יאוחר משנתיים מאז אישור תכנית המחקר שלו וקבלתו לשלב ב'.

לימודי ההשלמה יכללו קורסים הקשורים לנושא המחקר הייחודי של התלמיד והנחוצים למחקרו. כמו כן, בחלק מהחוגים תתווסף דרישה לקורסי חובה (מידע על קורסי החובה יופיע בשנתון).

מלבד הקורסים לעיל לימודי ההשלמה יכולים לכלול גם:

א) השתתפות בקורסי 'מיומנות' המיועדים לשיפור יכולות המחקר. אלו למשל קורסי כתיבה מדעית, הגשת הצעות מחקר, ועוד. תלמיד יצבור לכל היותר 2 נ"ז בקורסי מיומנות, גם אם למד בהיקף גדול יותר.

ב)  קורסים אוניברסיטאיים כלליים, לצורך הרחבת אופקים. תלמיד יצבור לכל היותר 2 נ"ז בקורסים כאלו, גם אם למד בהיקף גדול יותר.

ג)  השתתפות בסמינריון דוקטורנטים. כל שנת השתתפות פעילה תזכה את התלמיד ב-2 נ"ז. תלמיד יוכל לצבור לכל היותר 4 נ"ז עבור השתתפות בסמינריון דוקטורנטים, גם אם השתתף בו במשך יותר משנתיים.

ד)  השתתפות בסמינריון מחלקתי. התלמיד יוכל לצבור 2 נ"ז  עבור השתתפות בסמינריון כזה גם אם השתתף בו בהיקף גדול יותר.

לא ניתן לצבור נ"ז בגין סעיפים ג' וד' גם יחד.

שימו לב - יחידה אקדמית (פקולטה / חוג) עשויים לסייג כללים אלו.

מדריך והוועדה המלווה יכולים להמליץ על פטור מחלק מלימודי ההשלמה. המלצתם המנומקת תיבחן על ידי הרשות לתלמידי מחקר.

ציון מינימאלי בקורס הנדרש במסגרת לימודי ההשלמה:

מדעים עיוניים: 80

מדעים ניסויים: 75

ממוצע מינימאלי בין קורסי ההשלמה:

מדעים עיוניים: 85

מדעים ניסויים - 80

אנא שימו לב להבדל בין "תכנית לימודי השלמה", שהיא רב שנתית, לתכנית לימודים שנתית, שהיא רשימת הקורסים אליהם אתם נרשמים בשנת לימודים מסוימת. במסגרת זו שימו לב לקורסים שאינם בהכרח מוצעים מדי שנה בשנה.

טופס לימודי השלמה - מדעים ניסויים

טופס לימודי השלמה - מדעים עיוניים

תלמיד שלימודי ההשלמה שלו אושרו על ידי הוועדה המלווה והוא מבקש לשנותם, יגיש בקשה לעשות כן. יש להגיש את הבקשה על גבי הטופס להלן, כשהיא מאושרת על ידי המדריך והוועדה המלווה  ובצירוף תכנית לימודי ההשלמה שאושרה:

טופס בקשה לשינוי לימודי השלמה

לימודים טרומיים, הנדרשים מתלמיד המתקבל כ"מתמחה למחקר", או המוגדרים כך ביחס לתלמיד שלב א', אינם כלולים במכסה הנדרשת כלימודי השלמה.

קישור לצור קשר