לקראת המעבר לשלב ב'

המעבר משלב א' לשלב ב'

דוגמאות לתוכניות מחקר

לימודי השלמה

אתיקה במחקר

 

לוח זמנים

המעבר משלב א' לשלב ב' כולל הגשת הצעה לתכנית מחקר ולתכנית לימודי השלמה; מינויה של ועדה מלווה (אם לא מונתה לפני כן); כינוס של הוועדה המלווה לדיון עם התלמיד בשתי התוכניות; מסירת דו"ח של הוועדה על אודות הכינוס לרשות לתלמידי מחקר; תיקונים (אם נדרשו בתכנית המחקר ו/או תכנית לימודי ההשלמה); אישור התיקונים ואישור המעבר לשלב ב'.

 

הליך מינויה של ועדה מלווה עשוי להימשך בין מספר ימים למספר שבועות. לאחר מינויה, על הוועדה להתכנס תוך חודשיים ולדון בתכנית המחקר ובתכנית לימודי ההשלמה המוצעות.

הועדה המלווה תהיה מוסמכת לקבל את ההחלטות הבאות:

1) המלצה לאישור תכנית המחקר ולימודי ההשלמה, ומעבר לשלב ב';
2) המלצה לביצוע תיקונים בתכנית המחקר.
 
במקרים חריגים, תוכל הועדה המלווה להמליץ על דחיית תכנית המחקר והפסקת הלימודים.