שלב ב'

תכנית לימודים שנתית

לימודי השלמה

מעקב התקדמות

הרשמה שנתית - עלון הסברה - תשעו.pdf

 

לוח זמנים:

שלב ב' נמשך מהמעבר אליו ועד הגשתה של עבודת הדוקטור לשיפוט.

1. תוך שנתיים מאז המעבר לשלב ב' יש לסיים את לימודי ההשלמה ולפגוש את הוועדה המלווה לפגישת מעקב אחר התקדמות המחקר.

2. במהלך השנה החמישית ללימודים לתואר על תלמידי המחקר במדעים הניסויים לסיים את המחקר ולשאת הרצאת התקדמות בפני פורום חוגי.

3. במהלך השנה החמישית ללימודים לתואר על תלמידי המחקר במדעים העיוניים לסיים את המחקר ועל מדריכם למסור לוועדה המלווה ולרשות לתלמידי מחקר דו"ח התקדמות.