איתור בוגרים

לתשומת לבכם, המידע המופיע הוא חלקי ונכון לשנים 1997 ואילך.

שם משפחהמיין בסדר עולה שם פרטי חוג/תחום פקולטה נושא העבודה מדריך/מדריכים שנת קבלת התואר
שנקר אורית ריפוי בעיסוק-לימודים מתקדמים מדעי הרפואה פרופ' כץ נעמי פרופ' אלגום דניאל פרופ' וייס תמר 2006
שנקר רוני ריפוי בעיסוק-לימודים מתקדמים מדעי הרפואה פרופ' פרוש שולמית 2006
שנקר יעל ספרות עברית רוח פרופ' חבר חנן 2007
שנקר ינון הוראת המדעים טבע פרופ' תמיר פנחס פרופ' גרינבלט אליעזר 2002
שנקר אורית ריפוי בעיסוק רפואה ייצוג קולי של עצמים חזותיים: מיפוי מול מטפורה פרופ' דניאל אלגום פרופ' תמר וייס ופרופ' נעמי כץ 2006
שנקר אורלי היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים רוח פרופ' פיטובסקי איתמר-ז"ל 1998
שנקר רוני ריפוי בעיסוק רפואה תלמידים עם שיתוק מוחי בבתי ספר משלבים: אפיוני תפקוד והקשר בינם לבין תחושת קוהרנטיות, קשרי ידידות ותחושת בדידות ד"ר שולה פרוש 2006
שנקר משה מדעי הקרקע והמים חקלאות פרופ' חן יונה פרופ' הדר יצחק 1997
שנקר מיכאל ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום מדעי הרוח איקונוגרפיה אנתרופומורפית של אלים בעולם האיראני הקדם-אסלאמי פרופ' יוסף פטריך, פרופ' שאול שקד 2014
שנער לבנון עופר מדיניות ציבורית מדעי החברה השתקפותו של אתוס הסכסוך הישראלי פלסטיני בהחלטות בית המשפט העליון של ישראל בין השנים 2006-1948 פרופ' דוד קרצ'מר, פרופ' דניאל בר-טל 2016
שניר ז"ל סמדר מדעי הצמח )בוטניקה( טבע פרופ' זקס צבי פרופ' חן קלרה 2003
שניר אלזה כימיה מתמטיקה ומדעי הטבע חישה חשמלית של תגובות פוספורילציה אנזימטיות פרופ' שלמה יצחייק 2014
שניידר נחום גילה מדעי הצמח בחקלאות חקלאות 2000
שניידר חיים קנט אוקיאנוגרפיה מתמטיקה ומדעי הטבע השפעת שינויים גלובליים אנתרופוגניים על הקלציפיקציה והפוטוסינתזה באלמוגים בוני שונית (הרמטיפיים) פרופ' יונתן ארז 2007
שניידר חוה רוקחות רוקחות פרופ' ברויאר אלי פרופ' כצהנדלר יהושע 2000
שניידר מיכאל מחשבת ישראל מדעי הרוח מראה כהן תיאופניה, אפותיאוזה, ותיאולוגיה בינארית בין ההגות הכהנית בתקופת הבית השני לבין המיסטיקה היהודית הקדומה פרופ' משה אידל, פרופ' ישראל קנוהל, ד"ר סרג' רוזר 2009
שניידר ירון יחסים בינלאומיים מדעי החברה המשולש של כוחות שמירת שלום, מדינות ושחקנים לא מדינתיים פרופ' קצוביץ אריה 2020
שניידמן אלעד מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח טבע פרופ' שגב עידן פרופ' תשבי נפתלי 2003
שניאור לבנסון עינת מדעי המח מתמטיקה ומדעי הטבע תפקיד עין דומיננטית בעיבוד מידע ותפיסה ראייתית פרופ' שאול הוכשטיין 2008
שניאור דודי מגמת ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה מדעי הרפואה פגיעה בתגובה להיפוקסיה: גישה חדשה לטיפול בסרטן ד"ר פרנקל שחר פרופ' הוניגמן אלכסנדר 2019
שני מאשה הוראת-המדעים מתמטיקה ומדעי הטבע הגדרות מושג האנרגיה ותפיסתו של המושג על-ידי התלמידים והמורים בחטיבת הביניים – פיתוח מודל הוראה-למידה להתמודדות עם קשיים תוך יישום המודל והערכתו פרופ' יגאל גלילי, ד"ר יצחק מילגרום 2007
שני גיא דיני נזיקין משפטים חזקות רשלנות פרופ' ישראל גלעד 2011
שני זיו מטעים וצמחי נוי חקלאות פרופ' שוסיוב עודד פרופ' גורן רפאל 2001
שני עדי כלכלה מדעי החברה ההשפעה של התערבויות ונסיבות בתחילת החיים על ההון האנושי : ניתוח אמפירי פרופ' ויקטור לביא 2017
שני שגב מדעים ביו-רפואיים ברפו"ש רפו"ש פרופ' פרידמן מיכאל פרופ' שטיינברג דורון 2000

עמודים