לקראת המעבר לשלב ב'

בשלב א' תלמיד המחקר ומדריכו מחפשים את הדרך הטובה ביותר לממש את מחקרו של התלמיד. בשלב ב' מתקיים המחקר עצמו. המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע לאחר אישורה של ההצעה לתכנית מחקר וזאת במועד המוקדם ביותר, שבו יש הוכחה ראשונית להיתכנות התיזה ולכך שיש סיכוי סביר לעבודת דוקטור ראויה בסוף הדרך.

תלמיד מחקר יכין הצעת מחקר יחד עם מדריכו ויגיש אותה אל הרשות לתלמידי מחקר תוך חודשים ספורים מקבלתו לשלב א' ולא יאוחר מ - 18 חודשים ממועד זה. כלל זה חל על המתקבלים משנת תשע"ד ואילך.

הצעת המחקר תהיה בהיקף שלא יעלה על 10 עמודים בעברית (13 באנגלית), למעט ביבליוגרפיה, טבלאות, תמונות ותרשימים.

במדעים הניסויים - החל מ 1.1.2017 לא תתקבל הצעה בהיקף גדול יותר.

תלמידים שהתקבלו עד וכולל תשע"ג יגישו את ההצעה לא יאוחר מ - 24 חודשים ממועד הקבלה לשלב א'.

יחד עם הצעת המחקר יגיש התלמיד הצעה לתכנית לימודי השלמה (קורסים) והמדריך יגיש הצעה להרכב וועדה מלווה (אם לא מונתה לפני כן). הוועדה המלווה תמונה על ידי הרשות ותתכנס, ביוזמת המדריך, תוך חודשיים ממינויה לדון בהצעת המחקר של התלמיד ובהצעה לתכנית לימודי השלמה. הוועדה תגיש את מסקנותיה לרשות לתלמידי מחקר.

הוועדה המלווה תלווה את התלמיד במהלך לימודיו ותסייע לו ולמדריך במהלך המחקר.

אנא שימו לב - למעבר לשלב ב' במועד יש השלכות גם על העסקתכם כאסיסטנטים.

 

הנחיות וטפסים להכנת תכנית מחקר, מינוי הוועדה המלווה וביצוע הליך המעבר משלב א' לשלב ב'

StageB_instructions_261120.pdf

טופס הצעה של חברי ועדה מלווה

טופס לימודי השלמה - מדעים ניסויים

טופס לימודי השלמה - מדעים עיוניים

טופס מסקנות ועדה מלווה - לקראת מעבר לשלב ב' - מדעים ניסויים

טופס מסקנות ועדה מלווה - לקראת מעבר לשלב ב' - מדעים עיוניים

דוגמאות לתוכניות מחקר

אתיקה במחקר