לקראת המעבר לשלב ב'

בשלב א' תלמיד המחקר והמנחה מחפשים את הדרך הטובה ביותר לממש את מחקרו של התלמיד. בשלב ב' מתקיים המחקר עצמו. המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע לאחר אישורה של ההצעה לתכנית מחקר וזאת במועד המוקדם ביותר, שבו יש הוכחה ראשונית להיתכנות התיזה ולכך שיש סיכוי סביר לעבודת דוקטור ראויה בסוף הדרך.

תלמיד מחקר יכין הצעת מחקר יחד עם המנחה ויגיש אותה אל הרשות לתלמידי מחקר תוך חודשים ספורים מקבלתו לשלב א' ולא יאוחר מ - 18 חודשים ממועד זה (אלא אם היחידה האקדמית מחייבת לוח זמנים קצר מכך). 

במדעים הניסויים - היקף ההצעה לא יעלה על 10 עמודים בעברית ועד 13 עמודים באנגלית, לא כולל ביבליוגרפיה, טבלאות, תמונות ותרשימים. 

במדעים העיוניים - היקף ההצעה לא יעלה על 15 עמודים בעברית ועד 19 עמודים באנגלית, לא כולל ביבליוגרפיה, טבלאות, תמונות ותרשימים.

יחד עם הצעת המחקר יגיש התלמיד הצעה לתכנית קורסים ואת הצעת המנחה להרכב וועדה מלווה (אם לא מונתה לפני כן). הוועדה המלווה תמונה על ידי הרשות ותתכנס, ביוזמת המנחה, תוך חודשיים ממינויה לדון בהצעת המחקר של התלמיד ובהצעה לתכנית הקורסים. הוועדה תגיש את מסקנותיה לרשות לתלמידי מחקר.

הוועדה המלווה תלווה את התלמיד במהלך לימודיו ותסייע לו ולמדריך במהלך המחקר.

אנא שימו לב - למעבר לשלב ב' במועד יש השלכות גם על העסקתכם כאסיסטנטים.

 

הנחיות וטפסים להכנת תכנית מחקר, מינוי הוועדה המלווה וביצוע הליך המעבר משלב א' לשלב ב'

הנחיות לקראת המעבר לשלב ב 08-2023.docx

      טופס הצעה של חברי ועדה מלווה

      הצעה לתכנית קורסים

      טופס מסקנות ועדה מלווה - לקראת מעבר לשלב ב' - מדעים ניסויים

      טופס מסקנות ועדה מלווה - לקראת מעבר לשלב ב' - מדעים עיוניים

     דוגמאות לתוכניות מחקר

     אתיקה במחקר