מועמדים על סמך לימודים קודמים בחו"ל

מועמדים על סמך לימודים קודמים מחו"ל הם מועמדים, שלפחות לימודי המוסמך שלהם אינם מאוניברסיטה ישראלית. ביניהם עשויים להיות מועמדים, שכל לימודיהם מאוניברסיטה לא ישראלית או  מועמדים, שלימודי הבוגר שלהם מהאוניברסיטה העברית או אוניברסיטה ישראלית אחרת ולימודי המוסמך מאוניברסיטה שאיננה ישראלית.

מועמדים בעלי תעודת זהות ישראלית או מספר תלמיד מהאוניברסיטה העברית (מלימודים קודמים) יציינו את מספר הזהות /  מספר התלמיד על גבי טופס המועמדות.

לוח הזמנים להגשת מועמדות:

עד 1.7 - מועמדים ללימודי מחקר המעוניינים להתחיל את לימודיהם בסמסטר א'.

עד 1.12 - מועמדים ללימודי מחקר המעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב'.

הליך הערכת הלימודים הקודמים עשוי להימשך שבועות ספורים, ולכן כדאי להגיש מועמדות מוקדם ככל האפשר. הרשות תתחיל את הליך הערכת הלימודים הקודמים עם הגשת המועמדות על כל המסמכים הדרושים.

ההחלטה על קבלתו של מועמד ללימודי מחקר היא בסמכותה של ועדת הדוקטורט התחומית.

לאחר שועדת הדוקטורט התחומית תמסור לרשות לתלמידי מחקר את החלטתה, ובהנחה שהתקבל, הרשות תשלח למועמד ולמדריכו המיועד מכתב קבלה. יש להציג מכתב זה בנציגות הישראלית על מנת להסדיר אשרת סטודנט. אנא שימו לב - אין להגיע לארץ לשם מימוש הלימודים כתלמיד מחקר, אלא על סמך אשרת סטודנט.

הגשת מועמדות:research_students@savion.huji.ac.il

מידע חשוב נוסף וטפסים - אנא ראו להלן:

הגשת מועמדות על סמך לימודים קודמים במוסד לא ישראלי

הסכמת מנחה

המלצה

קישור למידע על דרישות ידע באנגלית ובעברית

הצהרת מועמד ומדריך

ביטוח בריאות

 

letter to a candidate-new_102014.pdf

List of required documents: International_students_online_application.docx

Fields of Study for PhD

Application form

Application form for candidates in the final year of Master's studies

Candidate Advisor Declaration form

Advisor's consent

Reference form