מתכונת עבודת הדוקטור

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור 

אנא קראו את ההנחיות בעיון לפני מילוי הטפסים שלהלן.

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות העיוניות.pdf

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות הניסוייות 0820 .pdf

 

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות העיוניות.pdf

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות הניסוייות 0820.pdf

 

טפסים שיש להגיש בעת הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט  

טופס הצהרות תלמיד, מנחה וועדה מלווה

טופס הצעת שופטים לעבודת דוקטור

טופס חוות דעה של מנחה

טופס הפקדת עבודת דוקטור בספריה

טופס פרטים אישיים

טופס הרשאה לרשום תלמיד במהלך שיפוט עבודת הדוקטור שלו

טופס הסכמת מחבר שותף (עברית)

טופס הסכמת מחבר שותף (אנגלית)