מתכונת עבודת הדוקטור

עבודת הדוקטור תוגש באחת משתי המתכונות הבאות:

א. דוקטורט מונוגרפיה - חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים.

ב. דוקטורט אסופת פרקים - חיבור המורכב מפרקים עצמאיים, אך בעלי זיקה נושאית מובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר והכותב היחיד או העיקרי שלהם, בהדרכת מנחה/מנחים ("אסופה").

ג. באתר רשות הספריות ניתן למצוא עבודות דוקטור שאושרו בתחומים השונים. בחיפוש המתקדם ניתן לחפש לפי חתכים כגון מחלקה, נושא, מחבר.

אנא קראו את ההנחיות בעיון לפני מילוי הטפסים שלהלן

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור - מדעים ניסויים

 הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות הניסוייות 1120.pdf

 הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות הניסוייות 1120.pdf

אופן הגשת העבודה במדעים הניסויים

הגשת העבודות נעשית באמצעות האתר היעודי: https://tss2.ekmd.huji.ac.il/home/ARS/ARS10-2020/Pages/default_he.aspx

באתר הגשת העבודות תמצאו הסבר מפורט ואת כל הטפסים והמסמכים אותם יש להגיש. 

אנא הקפידו למלא רק את הטפסים הקיימים באתר ההגשה (אלה הם הטפסים המעודכנים).

 

הנחיות לכתיבה והגשה של עבודת הדוקטור - מדעים עיוניים

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת מונוגרפיה - בפקולטות העיוניות.pdf

הנחיות לכתיבת דוקטורט במתכונת אסופת פרקים - בפקולטות העיוניות.pdf

יש להגיש את העבודה והמסמכים הנלווים במייל למיכל אשכנזי michalash@savion.huji.ac.il

טפסים שיש להגיש בעת הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט במדעים העיוניים

טופס הצהרות תלמיד, מנחה וועדה מלווה

טופס הצעת שופטים לעבודת דוקטור 

טופס חוות דעה של מנחה

טופס הפקדת עבודת דוקטור בספריה

טופס פרטים אישיים

טופס הרשאה לרשום תלמיד במהלך שיפוט עבודת הדוקטור שלו

טופס הסכמת מחבר שותף (עברית)

טופס הסכמת מחבר שותף (אנגלית)