מעקב התקדמות במחקר

תלמיד המחקר ומדריכו נקראים להידבר / להיפגש עם הוועדה המלווה, כולה או חלקה, במהלך המחקר ככל הדרוש להתייעצות ובחינה של עניינים שונים בנוגע למחקר.

בנוסף לכך יש שתי צמתי מעקב אחר התקדמות המחקר במהלך שלב ב':

1. במדעים העיוניים ובמדעים הניסויים - פגישה שנייה של הוועדה המלווה תתקיים ביוזמת המדריך תוך שנתיים מהמעבר לשלב ב'. בפגישה ימסור התלמיד דיווח על התקדמותו עד כה ועל תוכניתו להמשך. הוועדה תבחן את ההתקדמות לאורה של הצעת המחקר שאושרה, תעיר ותציע ותכוון את התלמיד להמשך המחקר, תוודא שהמחקר יכיל חומר בהיקף מספיק לעבודת דוקטור ראויה ושניתן לסיים את המחקר במועד. דו"ח מפגישה זו, חתום על ידי כל המשתתפים, חברי הוועדה והתלמיד, יימסר לרשות לתלמידי מחקר.

טופס מסקנות ועדה מלווה - פגישה שנייה - מדעים ניסויים

טופס מסקנות ועדה מלווה - פגישה שנייה - מדעים עיוניים

2.1. במדעים הניסויים: הרצאת התקדמות - במהלך השנה החמישית ללימודים לתואר, עם תום המחקר ולפני העלאתו של המחקר על הכתב יציג התלמיד את מחקרו בפורום חוגי (סמינריון דוקטורנטים / סמינריון לתלמידים מתקדמים / סמינריון חוגי / סמינריון מחלקתי). ההרצאה תוערך על ידי שני מומחים, שימונו על ידי הרשות לתלמידי מחקר. עם אישורה של הרצאת ההתקדמות יוכל התלמיד לגשת לכתיבתה של עבודת הדוקטור ולהתקדם לקראת הגשתה.

הנחיות מפורטות בנושא הרצאת ההתקדמות ראו בקובץ זה - seminarylecture-instructions_08020_0 (1).docx

טופס פנייה של המדריך לשופטי ההרצאה, אחרי שאושרו, ראו בקובץ זה: seminarylecture-instructions-042018_heb_form_0 (1).docx

הטופס אותו המעריכים מתבקשים למלא, ראו קישור - הערכתה של הרצאת התקדמות

2.2. במדעים העיוניים: דו"ח התקדמות  - לאחר שהוכנה הטיוטה הראשונה של עבודת המחקר (כשנה – חצי שנה לפני הגשתה של העבודה לשיפוט) יכין המדריך דו"ח התקדמות, שיימסר לרשות לתלמידי מחקר חתום על ידי המדריך וחברי הוועדה המלווה. עם אישורו של דו"ח ההתקדמות יוכל התלמיד להשלים את כתיבתה של עבודת הדוקטור ולהתקדם לקראת הגשתה.

במקרים בהם נדרשת הרצאת הערכה לפני הגשת עבודת הדוקטור, להלן הטופס הרלוונטי: טופס הערכה של הרצאת התקדמות - מדעים עיוניים

 

תלמיד שתכנית הקורסים שלו אושרה על ידי הוועדה המלווה והוא מבקש לשנותה, יגיש בקשה לעשות כן, מאושרת על ידי המדריך והוועדה המלווה על גבי הטופס להלן: 

בקשה לשינוי תכנית הקורסים

אנא שימו לב

להתקדמותכם בלימודי המחקר על פי לוח הזמנים התקני יש השלכות גם על העסקתכם כאסיסטנטים.

עם סיום תכנית הקורסים מחובתכם להודיע על כך לרשות לתלמידי מחקר, קל וחומר אם אישור על סיום תכנית הקורסים נחוץ לכם לצרכים כגון העסקה ו/או קבלת מלגה.