תכנית לימודים שנתית

תלמיד מחקר יגיש תכנית לימודים / טופס לימודים בכל אחת משנות לימודיו.

יש לרשום על גבי טופס הלימודים את הקורסים הנלמדים בשנה השוטפת, אולם - יש להגיש טופס לימודים גם אם לא לומדים קורסים בשנה השוטפת.

קליטת טפסי לימודים לשנת הלימודים תשע"ט תתחיל ב 3.9.2018.

יש למסור את הטופס לקליטה עד לא יאוחר מראשית שנת הלימודים (או מראשית הסמסטר, למתחילים לימודיהם בסמסטר ב').

קליטת טופס לימודים במערכת המחשב האוניברסיטאית היא תנאי לקבלת מעמד של תלמיד בשנת הלימודים, כולל קבלת מלגה / משרה וביטוח הכשרה מקצועית.

תלמידים המיועדים לקבל מלגה / משרה יגישו טופס לימודים לרשות לתלמידי מחקר מוקדם ככל האפשר.

 תלמיד שלא הגיש טופס לימודים ולפיכך איננו מבוטח בביטוח הכשרה מקצועית, איננו רשאי לבצע מחקר המחייב ביטוח הכשרה מקצועית.

החוגים האחראים על הקורסים עשויים להטיל מגבלות על ההשתתפות בהם, כגון עמידה בדרישות מוקדמות או הגבלת מספר המשתתפים. חובת התלמיד לוודא עם החוג נותן הקורס שהוא רשאי ללמוד בקורס. 

את טופס הלימודים אפשר למסור לרשות לתלמידי מחקר בדואל אל הרפרנטית המתאימה, בפאקס, בדואר או אישית במשרדי הרשות.

אנא שימו לב להבדל בין "תכנית לימודי השלמה", שהיא רב שנתית, לתכנית לימודים שנתית, שהיא רשימת הקורסים אליהם אתם נרשמים בשנת לימודים מסוימת. במסגרת זו שימו לב לקורסים שאינם בהכרח מוצעים מדי שנה בשנה.

 

על גבי טופס הלימודים השנתי יירשמו קורסים הנלמדים במסגרת לימודי הדוקטורט. קורסים, שאתם מעוניינים ללמוד לקראת תואר אחר או לשם העניין מחוץ ללימודי הדוקטורט, יירשמו על גבי טופס לימודים אחר נוסף ושכר הלימוד ייגבה עבורם בנפרד. לצורך הגשת טופס הלימודים יש לפנות אל הפקולטה האחראית על הקורס/ים.

הרשמה שנתית - עלון הסברה לשנה"ל תשע"ט יפורסם בקרוב. 

קישור לשנתון

טופס לימודים (עברית)

טופס לימודים (אנגלית)

ראו גם מידע על לימודי השלמה

קישור לצור קשר