תכנית לימודים שנתית

על תלמידי המחקר להירשם מדי שנה, בתחילתה, כולל שנה/שנים בהן אינם מתכוונים להירשם לקורסים.

החל משנה זו הרישום השנתי יתבצע באמצעות מערכת הרישום-נט (זאת במקום ע"י הגשת טופס לימודים) באמצעות הקישור: 

https://rishum-net.huji.ac.il/site/student/login.asp

הנחיות לשימוש במערכת: https://www.youtube.com/watch?v=oucI-w8ngFk

מערכת הרישום-נט תיפתח לרישום בתאריך 8.9.22. יש לאשר את התכנית עד לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים – 23.10.22.

רישום שנתי זה הוא שמקנה מעמד של תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית, עבור שנה"ל בה הרישום מתבצע.

מלגאים / בעלי משרת הוראה בתשפ"ג – קבלת המלגה/משרה מותנית בביצוע הרישום השנתי לתשפ"ג, לפיכך עליכם להגישו מיד עם פתיחת מערכת הרישום בתחילת ספטמבר לצורך קבלת מלגת מחייה בחודש אוקטובר.

תלמיד שלא נרשם איננו מבוטח בביטוח הכשרה מקצועית ואיננו רשאי לבצע מחקר המחייב ביטוח הכשרה מקצועית.

תלמידים שבכוונתם להגיש את עבודת הדוקטור עד  31.12.2022  לכל המאוחר, יבצעו גם כן רישום לשנה"ל תשפ"ג בתאריכים שצוינו לעיל. תלמידים אלה יוכלו להיות פטורים משכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג וזאת בתנאי שאכן יגישו את עבודת הדוקטורט (הגשה מלאה, הכוללת את כל המסמכים הנלווים הדרושים) עד סוף דצמבר 2022.  במקרה זה ניתן שלא לשלם את שכר הלימוד לשנה זו. כמובן שבמידה והגשת העבודה תיעשה לאחר תאריך זה, צריך יהיה לטפל בתשלום שכר הלימוד באופן מיידי (בתחילת ינואר). במידה וקיים חיוב בגין ריבית פיגורים, יש ליצור קשר עם היחידה לשכר לימוד ותשלומים ולבקש לבטלו.

החוגים האחראים על הקורסים עשויים להטיל מגבלות על ההשתתפות בהם, כגון עמידה בדרישות מוקדמות או הגבלת מספר המשתתפים. חובת התלמיד לוודא עם החוג נותן הקורס שהוא רשאי ללמוד בקורס. 

הרשמה שנתית - עלון הסברה נשלח מדי שנה לקראת פתיחת תקופת הרישום. 

קישור לשנתון

אנא שימו לב להבדל בין "תכנית לימודי השלמה", שהיא רב שנתית, לתכנית לימודים שנתית, שהיא רשימת הקורסים אליהם אתם נרשמים בשנת לימודים מסוימת. במסגרת זו שימו לב לקורסים שאינם בהכרח מוצעים מדי שנה בשנה.

ראו גם מידע על לימודי השלמה

קישור לצור קשר