הרשות לתלמידי מחקר

הרשות לתלמידי מחקר היא הגוף האקדמי העליון הממונה על נושא תלמידי-המחקר באוניברסיטה העברית. הרשות אחראית בפני הסינט והרקטור לרמת עבודות המחקר, והיא הגוף האחראי לבקרה על רמת ההנחייה הדרושה לתלמידי-המחקר. הרשות שוקדת על טיפוח המצוינות בלימודי התואר השלישי, ויוזמת משיכה של תלמידים מצטיינים מבין תלמידי האוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל .

מליאת הרשות

הרשות לתלמידי מחקר מורכבת משתי מליאות, זו של המדעים העיוניים וזו של המדעים הניסויים, ולכל אחת מהן יושב ראש משלה.

מדעים עיוניים: מדעי הרוח; מדעי החברה; משפטים; מנהל עסקים; עבודה סוציאלית; חינוך; מדיניות ציבורית.

מדעים ניסויים: מדעי הטבע; מדעי הרפואה; מדעי החקלאות; מדעי המוח; הנדסה ומדעי המחשב; רוקחות; בריאות הציבור; ריפוי בעיסוק; וטרינריה.

מספר חברי מליאת הרשות ומשך כהונתם נקבעים ע"י הוועדה המתמדת של הסינט, אשר ממנה את יושבי-ראש שתי המליאות ואת חבריהן. יושבי-ראש שתי המליאות מכהנים לסירוגין בתפקיד יושב-ראש הרשות.

 תפקידיה העיקריים של הרשות לתלמידי מחקר הם:

  1.       ריכוז הליך הקבלה של המועמדים ללימודי מחקר.
  2.       אישור הצעות נושאי המחקר, תכניות המחקר, תכנית הקורסים והמנחים.
  3.       מינוין של הוועדות המלוות; אישור ההחלטות של הוועדות המלוות, ודיון בערעורים על החלטות אלו.
  4.       מעקב אחרי התקדמות המחקר.
  5.      הפסקת לימודים וחידוש לימודים של תלמיד מחקר.
  6.       מינוי שופטים לעבודות דוקטור.
  7.       אישור עבודת דוקטור, לאחר דיון בחוות-הדעה של השופטים.
  8.      הצעת שינויים בתקנון לתלמידי מחקר וקביעת נוהלי עבודה שוטפים.

נתונים שנתיים:

 

תלמידים

מסיימים

עיוניים

כ - 1000

כ - 90

ניסויים

כ - 1300

כ - 220

סה"כ

כ - 2300

כ - 310