הזמנת אישורים

המערכת משרתת תלמידי מחקר בלבד. תלמיד מחקר יכול לקבל אישור בהתאם למצבו האקדמי.

(לדוגמה: תלמיד אינו יכול לקבל אישור על הגשת עבודת הדוקטור, אם טרם הגיש אותה).

אישור לימודים לשנה שוטפת
אישור לימודים לשנת הלימודים השוטפת, כולל פירוט שכר לימוד
אישור לימודים הכולל פרטים מירבים (תאריך המעבר לשלב ב'/ שם מדריך ונושא העבודה)
תדפיס ציונים לתואר
אישור על הגשת עבודת דוקטור לשיפוט
אישור זכאות לתואר
אישור זכאות לתואר הכולל פירוט שנות הרישום ללימודים
אישור זה דרוש להצגה בפני רשויות המס.
העתק של תעודת התואר
העתק של תרגום תעודת התואר לאנגלית
מכתב לצורך הארכה של אשרת סטודנט (לסטודנטים זרים)
תלמידי מחקר בעלי אזרחות זרה זקוקים למכתב חתום על ידי המזכירה האקדמית לשם הארכת אשרת השהיה שלהם על ידי משרד הפנים. אנו מכינים את המכתב הדרוש. יש לבקשו מספר שבועות לפני מועד פקיעתה של האשרה הנוכחית. יש למסור לנו את מספר הדרכון, אזרחות, מועד פקיעתה של האשרה הנוכחית.