הזמנת אישורים

המערכת משרתת תלמידי מחקר בלבד. תלמיד מחקר יכול לקבל אישור בהתאם למצבו האקדמי.

(לדוגמה: תלמיד אינו יכול לקבל אישור על הגשת עבודת הדוקטור, אם טרם הגיש אותה).