טופס הרשאה לרשום תלמיד במהלך שיפוט עבודת הדוקטור שלו